Enjoy our new presentation video of the FENIKSBUS TOURIST MIDIBUS, Model year 2018.
Your FENIKSBUS team.